Libros de Qi Gong​

Qi Gong - Yves Requena

Qi Gong El secreto de la juventud - Yang Jwing Ming​

Tai Chi Chuan Camino de Curación - Tew Bunnag